ಜೈನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ

ಜೈನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಅನುವಾದಕರು
ಜೈನ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಡಾ. ಎಸ್‌. ಪಿ. ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್‌
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 90

Download  View 

   ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವಿದೆ. ಇಡೀ ಜೈನ ವಾಙ್ಮಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು 'ಅನುಯೋಗ'ಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮಾನುಯೋಗ, ಕರಣಾನುಯೋಗ, ಚರಣಾನುಯೋಗ, ದ್ರವ್ಯಾನುಯೋಗ ಎಂದು ಈ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಥಮಾನುಯೋಗ' ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಶಲಾಕಾಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.