ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಅನುವಾದಕರು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಸೆ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 293

Download  View 

   ಅನುಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಕಲಾ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದದ್ದು ನಾಟಕ ಕಲೆಗೆ ಮೂಲ. ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಭರತ ಮುನಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಥನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪುನರ್‌ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರಂತೆ.