ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಅನುವಾದಕರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಜು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 85

Download  View 

   ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮಿಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳಿವೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಸುಮಾರು ೪೫ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಾಳವಾಡಿ ಫಿರ್ಕಾ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಿದೆ.