ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ

ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ

ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ|| ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ / ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಡಾ|| ಜಿ.ಎಸ್‌. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 925

Download  View 

  ನೇಗಿಲಯೋಗಿ.....
ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದಾ ಹೊಲದೊಳು ಹಾಡುತ
ಉಳುವಾ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ,
ಫಲವನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು
ಕರ್ಮವೆ ಇಹಪರ ಸಾಧನವು.
ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನೆ ತ್ಯಾಗಿ,