ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೧- ತರಗತಿ)

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೧- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೧- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 108

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 1
2 ಸುತ್ತಲ ಸಸ್ಯಗಳು 10
3 ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು 19
4 ಸವಿರುಚಿ 24
5 ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಆಹಾರ? 32
6 ನನ್ನ ಮನೆ 35
7 ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು 40
8 ಸುರಕ್ಷತೆ 48
9 ಕೂ.... ಚುಕು.... ಬುಕು..... 52
10 ನೆರೆ ಹೊರೆ 58
11 ನೆರೆ ಹೊರೆ 68
12 ಆಡು-ಆಟ ಆಡು 72
13 ನನಗಿವು ಬೇಕು 80
14 ಬಾನ ಗೆಳೆಯರು 88
15 ನನ್ನ ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ 95