ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ

ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್‌.ಪವಿತ್ರ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 134

Download  View 

  ಕನಕದಾಸರ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ.1495 ರಿಂದ1593 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಕಾಲ.