ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ (ರಾಗಂ)
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 299

Download  View 

  ಕನಕನನ್ನೇ ಬದಲಿಯಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ, ಅಖಂಡವಾಗಿ, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಅಖಂಡವಾಗಿ, ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು.