ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕೆ . ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕೆ . ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 478

Download  View 

Epub  Text 

 
  ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆದರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ- ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ