ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾ || ಎಲ್ . ಹನುಮ೦ತಯ್ಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 580

Download  View 

 
  ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ವರದಿ ಪ್ರಕಟ ವಾದದ್ದು ೧೮೧೩ರಲ್ಲಿ.