ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೧೦

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೧೦

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೧೦ Government of Karnataka
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Secretary Department of Parliamentary Affairs and Legislation
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 956

View 

  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.-ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು