ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ  ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ

ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶತಮಾನದ ಶಕಪುರುಷ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಎಲ್‌.ಬಿ. ಶೇಖ (ಮಾಸ್ತರ)
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಎಲ್‌.ಬಿ. ಶೇಖ (ಮಾಸ್ತರ)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 159

Download  View 

  1995 ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ವರ್ಷ.