ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನಪದ ಹಾಡ್ಗುಣಿತಗಳು ಭಾಗ -೨

ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನಪದ ಹಾಡ್ಗುಣಿತಗಳು ಭಾಗ -೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಜನಪದ ಹಾಡ್ಗುಣಿತಗಳು ಭಾಗ -೨ ಡಾ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 380

Download  View 

  ಕೊಡಗು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂಥಾ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಂಬಟ್ಟಿ ಹೊಲೆಯರ ಕಲೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೂ