ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ (*) ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ

Address:
ಇ – ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ
560002
ಭಾರತ
Phone:
22227478 / 22212487
Fax:
080 – 22214379
http://www.kanaja.in

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ: