REDISCOVERING KARNATAKA

REDISCOVERING KARNATAKA

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
REDISCOVERING KARNATAKA M.V.KAMATH
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ GOVERNMENT OF KARNATAKA
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 121

Download  View 

  The road to Paradise begins in Karanataka and ends there.There is nowhere else to go. It is, as the poet says, cheluva Kannada Nadu. The word cheluva defies clear definition . It suggests beauty,grace,at-homeness.In Karnataka, a graceful girl is a cheluva, one who is pleasing, who radiates charm, contentment,peace.