ಕಥನ ಕವನ

ಕಥನ ಕವನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಥನ ಕವನ ಸು. ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 183

Download  View 

  ಅವಧೂತ ದೇವಕನ್ನಿಕೆಯರೇಳು ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಮೀಯಲೆಂದು ವೇಷಭೂಷ ಕಳೆದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೋ ಮರದ ಮರೆಗೆ ನಿಂದು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಿಲಕಿಲಸಿ ನಕ್ಕರೋ ದಂಡೆಗೋಡಿ ಬಂದು