ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿಯವರೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯ ಆರೈಕೆ

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿಯವರೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯ ಆರೈಕೆ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸೂತಿಯವರೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯ ಆರೈಕೆ ಡಾ. ಸುನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 184

Download  View 

  ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಅಂಡ ಹಾಗೂ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಬೀಜ, ಇವೆರಡರ ಮಿಳಿತದಿಂದ ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.