ನಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ

ನಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಡಾ. ಕೆ. ಪಿ. ಪುತ್ತೂರಾಯ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 76

Download  View 

  ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಜಗತ್ತುಗಳಿವೆ- ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು. ಮೂಲತಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಜವಾದ ಹಸಿವೆ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಮೈಥುನಗಳೆಂಬ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಮೃಗ ಸ್ವಭಾವದ ಗುಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್‌ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.