ಲಸಿಕಾ ಲೋಕ

ಲಸಿಕಾ ಲೋಕ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಲಸಿಕಾ ಲೋಕ ಡಾ. ಕರವೀರ ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 217

Download  View 

  ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಿನಗಳಾದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೂತನ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲೀಲಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹಿಂಜಿ ಹಿಂಜಿ, ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟಾಗಿಸುತ್ತಾ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಟ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದರೂ, ನಿಸರ್ಗವು ನಿಜಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಾನೇ ಮೇಲೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ.