ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ)

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 264

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇತಿಹಾಸ
1

ಆಧಾರಗಳು

1
2 ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ 5
3 ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು 12
4

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು

20
5 ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ 28
6

ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯ

41
7

ಮೌರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಣರು

48
8 ಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ವರ್ಧನರು 53
9

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ - ಶಾತವಾಹನರು, ಕದಂಬರು ಮತ್ತು ಗಂಗರು

60
10 ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು 67
11 ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು 73
12

ಚೋಳರು ಮತ್ತು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ ಹೊಯ್ಸಳರು

80
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 1

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

86
2 ಪೌರ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ 90
3 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 97
4 ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ಕಾರಗಳು 111
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ
1 ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 123
2 ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 128
3 ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ 131
4 ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು 133
ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ
1 ಭೂಮಿ-ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಗ್ರಹ 137
2 ಶಿಲಾಗೋಳ 145
3 ವಾಯುಗೋಳ 164
4 ಜಲಗೋಳ 178
5 ಜೀವಗೋಳ 187
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
1 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 193
2 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 200
3 ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 209
4 ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು 217
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
1 ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ 227
2 ವ್ಯವಹಾರ -ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 234
3 ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ಭವ 243
4 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು 249

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು