ವಿಜ್ಞಾನ (೭- ತರಗತಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ (೭- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಜ್ಞಾನ (೭- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 320

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕ  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳು 

1 – 14
2 ಕೋಶಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ  15 – 26
3 ಘರ್ಷಣೆ  27 – 45
4

ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ 

46 – 58
5 ಶಕ್ತಿ  59 – 72
6

ಘನ, ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

73 – 80
7 ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಪ  81 – 88
8

ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು

 89 – 114
9

ಪರಮಾಣು 

115 – 128
10  ಗಡುಸು ನೀರು ಮತ್ತು ಮೆದು ನೀರು  129 - 140

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು