ಗಣಿತ (೭- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೭- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೭- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 416

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕ  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು 

1 – 24
2 ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು  25 – 48
3 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  49 – 80
4

ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು 

81 – 111
5 ಜೋಡಿಕೋನಗಳು  112 – 135
6

ಜೋಡಿ ರೇಖೆಗಳು 

136 – 158
7 ತ್ರಿಭುಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳು  159 – 179
8

ಸಮಮಿತಿ 

180 – 201
 

ಉತ್ತರಗಳು 

202 - 212

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು