ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೬- ತರಗತಿ)

ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೬- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೬- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 140

Download  View 

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು (1 ರಿಂದ 4) 1
1

ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮದು (ಪದ್ಯ)

7
2 ಕೂಗುತಿದೆ ಪಕ್ಷಿ (ಗದ್ಯ) 14
3 ವೀರರಾಣಿ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ (ಗದ್ಯ) 25
4

ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ (ಪದ್ಯ)

35
5 ಅಳಿಲು (ಗದ್ಯ) 42
6

ಎದೆ ಗುಂದದ ಧೀರರು (ಗದ್ಯ)

49
7 ಅನ್ವೇಷಣೆ (ಪದ್ಯ) 58
8

ರಚನಾ ತಃಖ್ತೆ

64
9

ಪದಕೋಶ

65
ಎರಡನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
1 ಕನ್ನಡಮ್ಮ (ಪದ್ಯ) 70
2 ಸಾಹಸಿ ಮೊನಲಿಸಾ (ಗದ್ಯ) 75
3

ಮಲ್ಲಕಂಬ (ಗದ್ಯ)

84
4 ಸುಂಟರಗಾಳಿ (ಪದ್ಯ) 91
5

ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಕವಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ (ಗದ್ಯ)

97
6 ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ (ಗದ್ಯ) 103
7 ಚುಟುಕುಗಳು (ಪದ್ಯ) 113
8

(ಅ) ಪತ್ರ ಲೇಖನ

118
  (ಆ) ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ 122
 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದು

125
  ರಚನಾ ತಃಖ್ತೆ 129
 

ಪದಕೋಶ

130

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು