ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ/ಡಾ.ಎಸ್‌.ಭಾಸ್ಕರ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 364

Download  View 

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

 ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಆವಾಸ 

1 – 16
2 ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಸಂಯೋಜನೆ  17 – 40
3 ಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು  41 – 56
4

ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು 

57 – 67
5 ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ  68 – 83
6

ವಿದ್ಯುತ್ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕಗಳು 

84 – 91
7 ಅಳತೆಯ ಸಾಧನಗಳು  92 - 108

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು