ಗಣಿತ (೬- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೬- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೬- ತರಗತಿ) ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್‌.ಬೈಲಕೇರಿ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 372

Download  View 

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕ  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  1 – 42
2 ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು  43 – 54
3 ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  55 – 72
4 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು  73 – 93
5 ರೇಖಾಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು  94 – 123
6 ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳ, ಆಕೃತಿಗಳು 124 – 167
7 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  168 – 180
 

ಉತ್ತರಗಳು 

181 - 184

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು