ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೫- ತರಗತಿ)

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೫- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೫- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 212

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಭಾಗ ಪರಿಚಯ
1 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ) 1-35
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ
2 ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರಗಳು  36-41
3 ವೇದಕಾಲದ ಭಾರತ 42-47
4 ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯ 48-53
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ
5 ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 54-60
6 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು 61-68
7 ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು 69-74
8

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ

75-80
ಭೂಮಿ - ನಮ್ಮ ತಆಯಿ
9 ಭೂಮಿ-ನಮ್ಮ ಮಾತೃಗ್ರಹ 81-89
10 ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಗಳು 90-100

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು