ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೫- ತರಗತಿ)

ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೫- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೫- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 148

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗ- ೧ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸು - ಚಿತ್ರ ರಚಿಸು 1
2 ಕಥೆ ಕೇಳಿಸಿ - ಕಥೆ ಹೇಳಿಸಿ 2
3 ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು 4
4 ಆಸೆ (ಕವಿತೆ) 6
5 ನಾನೇ ಓದುವೆ - ಗಾಳಿಪಟ 8
  ಭಾಗ - ೨ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ  
1 ಕನ್ನಡ ನುಡಿ (ಕವಿತೆ) 11
2 ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ 18
3 ನವಿಲು 25
4

ಗೂಡಿನಿಂದ ಬಾನಿನೆಡೆಗೆ (ಕವಿತೆ)

33
5 ಹಸ್ತ ರೇಖೆ ಬದಲಿಸಿದ ಬಾಲಕ 38
6 ಹಬ್ಬಗಳು 46
7 ಸವಿಯಾಗು ಸವಿಯಾಗು (ಕವಿತೆ) 54
  ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ವಿವರ ತಃಖ್ತೆ 60

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು