ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ) ಡಾ.ಎಸ್‌.ಭಾಸ್ಕರ/ಡಾ.ಎಚ್‌.ಎಮ್‌.ಶೈಲಜ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 240

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಭಾಗ-ಅ

ವಿಜ್ಞಾನ

1 ದ್ರವ್ಯ 1-20
2 ಧಾತು, ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಗಳು 21-25
3 ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು 26-40
4 ದಹನ 41-52

ಭಾಗ - ಆ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

1 ಜೀವಿಗಳು 53-73
2 ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು 74-83
3 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 84-95
4 ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 96-104

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು