ಗಣಿತ (೫- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೫- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೫- ತರಗತಿ) ಡಾ.ಜಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರಿ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 316

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 5-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1-17
2 ಸಂಕಲನ 18-28
3 ವ್ಯವಕಲನ 29-42
4 ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು 43-53
5 ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು 54-78
6 ಕೋನಗಳು 79-92
7 ವೃತ್ತಗಳು 93-104
8 ಉದ್ದ 105-113
9 ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 114-136
10

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

137-157
  ಉತ್ತರಗಳು 158-164

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು