ನಲಿ-ಕಲಿ (೨- ತರಗತಿ)

ನಲಿ-ಕಲಿ (೨- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಲಿ-ಕಲಿ (೨- ತರಗತಿ) ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್‌
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 88

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ
1 ಸೇತು ಬಂಧ
2 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಬರೆ
3 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ
4 ಅಕ್ಷರ ಬಂಧ
5 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಬರೆ
6 ಪದ ಬಂಧ
7 ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಅಕ್ಷರ ಬಂಧ
8 ಪದ ರಚನೆ
9 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪದ ಬರೆ
10 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು
11 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸು
12 ಪದ ಹುಡುಕು ಬಣ್ಣ ತುಂಬು
13 ಪದಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡು
14 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ
15 ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಹಚ್ಚುವುದು
16 ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು
17 ಸೂಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬಿ ಪದ ರಚಿಸು
18 ಮಾದರಿಯಂತೆ ವೃತ್ತದೊಳಗಿನ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡು
19 ಮಾದರಿಯಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ
20 ಮಾದರಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬರೆ
21 ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸು
22 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಬರೆ
23 ಅಕ್ಷರ ಗುರ್ತಿಸಿ ಪದ ಬರೆ
24 ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಕ್ಷರ ತುಂಬು
25 ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪದ ಆರಿಸಿ
26 ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು
27 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡು
28 ಚಿತ್ರನೋಡಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಪದ ಬರೆ

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು