ಗಣಿತ (೨- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೨- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೨- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 256

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶದ ಅರಿವು 1
2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 39
3 ಸಂಕಲನ 87
4 ವ್ಯವಕಲನ 106
5 ಗುಣಾಕಾರ 137
6 ಭಾಗಾಕಾರ 143
7 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 148
8 ಹಣ 155
9 ಉದ್ದ 173
10 ತೂಕ 192
11 ಕಾಲ 197
12 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 215
13 ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 224

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು