ಕಲಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ)

ಕಲಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕಲಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ) ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ.ಎಸ್‌.ಇ.ಆರ್‌.ಟಿ.
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 104

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ       ಆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸೇತುಬಂಧ ಬೋಧನಾ ಪಾಠಗಳು (ಬೋಧನೆಯ ವಾಚನ/ಓದು ಪರಿಕರಗಳು) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪದ್ಯಪಾಠ-1 ಚಂದಮಾಮ 1
ಪದ್ಯಪಾಠ-2 ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ 2
ಗದ್ಯಪಾಠ-3 ಹೋತನ ಜಾಣತನ 3
ಗದ್ಯಪಾಠ-4 ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು 5
ಪದ್ಯಪಾಠ-5 ಸುಗ್ಗಿ 6
ಪದ್ಯಪಾಠ-6 ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನುಕಟ್ಟಿದೆ 7
ಪದ್ಯಪಾಠ-7 ಇಳೆಗೆ ಬಂತು ಮಳೆ 8
ಗದ್ಯಪಾಠ-8 ಮಂತ್ರಿಯ ಜಾಣ್ಮೆ 9
ಗದ್ಯಪಾಠ-9 ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು 10
ಗದ್ಯಪಾಠ-10 ದುರಾಸೆಯ ಫಲ 11

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು