ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೨- ತರಗತಿ)

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೨- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೨- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪ್ರಾಣಿ ಪರಿಚಯ 1
2 ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲನೆ 13
3 ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ 26
4 ನಾವಿರುವುದು ನಿಮಗಾಗಿ 36
5 ಅಮೂಲ್ಯ ನೀರು 45
6 ತರ ತರ ಆಹಾರ 56
7 ಮನೆ ಬೇಕು ಮನೆ 70
8 ಅಂಗ-ಆರೋಗ್ಯ 80
9 ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ 90
10 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ 97
11 ಪಯಣ 104
12 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ 113
13 ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಹಬ್ಬ 120
14 ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆ 129
15 ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ 132
16 ಆಡಿ ನಲಿ 137
17 ನಮಗೆ ಇವೂ ಬೇಕು 145
18 ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ 150
19 ಚಂದದೂರು ನನ್ನೂರು 160

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು