ಗಣಿತ (೧- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೧- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೧- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 216

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಅವಕಾಶದ ಅರಿವು 1-15
2 ಆಕಾರಗಳು 16-24
3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (1 ರಿಂದ 9) 25-62
4 ಸೊನ್ನೆ 63-66
5 ಸಂಕಲನ (ಮೊತ್ತ 9ರವರೆಗೆ) 67-77
6 ವ್ಯವಕಲನ(ವ್ಯತ್ಯಾಸ 9ರವರೆಗೆ) 78-85
7 ಸಂಖ್ಯೆ 10 86-98
8 ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಗುಂಪುಗಳು 99-103
9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 11 ರಿಂದ 20 104-116
10 ಸಂಕಲನ (ಮೊತ್ತ 20 ಮೀರದಂತೆ) 117-121
11 ವ್ಯವಕಲನ (ವ್ಯತ್ಯಾಸ 20 ಮೀರದಂತೆ) 122-124
12 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (21 ರಿಂದ99) 125-145
13 ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತ 146-151
14 ಹಣ 152-168
15 ಉದ್ದ 169-182
16 ತೂಕ 183-189
17 ಕಾಲ 190-199
18 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಜೋಡಣೆ 200-203
19 ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 204-210

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 </p