ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೯

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೯

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೯ Government of Karnataka
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Secretary Department of Parliamentary Affairs and Legislation
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 744

View 

  2002ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 1.- ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪರಾಧವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು