ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೮

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೮

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೮ Government of Karnataka
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Secretary Department of Parliamentary Affairs and Legislation
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 960

View 

  Act 1 of 1995.- It is considered necessary to provide for the planned development of educational institutions,

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು