ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೪

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೪

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೪ Government of Karnataka
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Secretary Department of Parliamentary Affairs and Legislation
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 769

View 

  An Act to Provide for regulating exhibition by means of cinematographs and the licensing of Places in which cinematograph films are exhibited in the

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು