ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೨

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪುಟ-೨ Government of Karnataka
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Secretary Department of Parliamentary Affairs and Legislation
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 768

View 

  Act of 11 of 1959.-The report of the committee of Directors of the all india Rural Credit Survey,

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು