ವಜ್ರಚೂಡಾಮಣಿ

ವಜ್ರಚೂಡಾಮಣಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಅನುವಾದಕರು
ವಜ್ರಚೂಡಾಮಣಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಕಬಾಳ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 73

Download  View 

   ಶಿವ ಶಂಕರ ಕರುಣಿಸೊ ಕರುಣಾಕರ ಗಜಮುಖಪಿತ ಶ್ರೀ ಜಗದಾತಾ | ಅಜಿನ ಶಿರೋಹಿತ ಭೂಜಗ ಪೋಷಿತ ಜಗದಾದಾರ ಗಜಮುಖ ಪಿತ | ಪರಿಪಾಲಿಸೊ ಹರಾ ಕೋಟ ಬಾಗಿವಾಸಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈಶ ಮಾಡೊ ದಯ ಪೂರಾ | ಮಾಡ್ಯಾರೂ ತರುಳರಾ ದೇವರ ದಯದಿಂದ