ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K.R.Ramakrishna, Dr.J.V.Gayathri
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Commissioner of Department of Archaeology, Museums & Heritage
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 39

Download  View 

  Srirangapatna a small Munisipal town with a Population of 18,148 as per the census of 2001 is well known for its rich history and heritage.