ಅರ್ಚಕ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಅರ್ಚಕ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಅರ್ಚಕ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View 

  ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಹುಟ್ಟಿದ ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.