ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (1038)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ K.R.Ramakrishna, Dr.J.V.Gayathri
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ Commissioner of Department of Archaeology, Museums & Heritage
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 39

Download  View 

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 26

Download  View 

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪು.ತಿ.ನ.ಮಲೆದೇಗುಲ ಎಚ್‌.ಎಸ್‌.ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಡಾ.ಪು.ತಿ.ನ.ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 114

Download  View 

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಅರ್ಚಕ ಬಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 34

Download  View