ನಾ ಕಂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್

ನಾ ಕಂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನಾ ಕಂಡ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ಬಸವೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 277

Download  View 

 
  ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಆಗ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಈ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಪತ್ರವಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.