ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತ ಭಾಗ-೨

ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತ ಭಾಗ-೨

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ_ಭಾಗ-೨ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 826

Download  View 

  ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿಃಶ್ವಾಸರೂಪವಾದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಸಾಯಣಭಾಷ್ಯಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾನುವಾದವಿವರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉಪಕ್ತಾಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲುಪಕ್ರಮಿಸಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು