ಕನಕಾವಲೋಕನ

ಕನಕಾವಲೋಕನ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕನಕಾವಲೋಕನ - ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಂಪುಟ - 1 ಡಾ|| ಜೆ. ಜವರೇಗೌಡ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1046

Download  View 

 
  ಕನಕದಾಸನ ಪವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಧಾವಿತನವೂ ಅಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಸುವೇದ್ಯವಾಗುವುದು ಕನಕ ದರ್ಶನ! ದೇವನು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿದ್ದಾನೆ